W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Rolnicza

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Rolnicza
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Rolniczej
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 1.500.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość położona w Toruniu przy ul. Rolniczej. W skład nieruchomości wchodzi pięć działek geodezyjnych o łącznej pow. 0,1981 ha:
1) dz. nr 137/16 o pow. 0,0275 ha, obręb 33, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/00031777/3,
2) dz. nr 142/23 o pow. 0,0259 ha, obręb 33, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/00031777/3,
3) dz. nr 151/78 o pow. 0,0729 ha, obręb 33, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/00031777/3,
4) dz. nr 169/19 o pow. 0,0494 ha, obręb 33, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/33362/5,
5) dz. nr 170/3 o pow. 0,0224 ha, obręb 33, użytek: Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone do zabudowy), KW nr TO1T/33362/5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.500.000,00 zł brutto
Wadium: 150.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona na Wrzosach w ich południowej części, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana i nieogrodzona, porośnięta w przeważającej mierze roślinnością niską. Na nieruchomości znajdują się pozostałości znacznie zdekapitalizowanego boiska do koszykówki oraz elementy placu zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie nieruchomości od strony zachodniej położone jest osiedla zabudowy jednorodzinnej, zaś od strony wschodniej dominuje zabudowa wielorodzinna. Od strony południowej nieruchomość przylega do urządzonej drogi publicznej – ulicy Inżynierskiej, a od strony zachodniej do przewidzianej w planie zagospodarowania przestrzennego drogi publicznej aktualnie nieurządzonej. Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. 

Nieruchomość jest częściowo uzbrojona w liniowe urządzenia infrastruktury technicznej (sieć elektroenergetyczna i sieć co. zlokalizowane w przyległych drogach). W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonanie uzbrojenia jest technicznie możliwe i Toruńskie Wodociągi w przypadku sprzedaży nieruchomości rozważą budowę sieci wod.-kan. do projektowanego budynku. Dojazd do nieruchomości aktualnie nie jest urządzony i może następować z przyległych dróg publicznych. Przez nieruchomość przebiegają również sieci i przyłącza: elektroenergetyczne, teletechniczne i kanalizacyjne.

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego d dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu, obowiązujący na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 730/21 z 21 października 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 5169). Jest ona zlokalizowana w obrębie jednostki planistycznej 47.3.-MW3, dla której ustalono przeznaczenie: „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna”.

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu


Uwarunkowania prawne:

Nieruchomość jest wolna od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z niech. Nie jest obciążona hipotekami wpisanymi w działach IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tej nieruchomości.

W Dziale III księgi wieczystej TO1T/00031777/3 figurują następujące wpisy:
1) Służebność gruntowa przejścia i przejazdu przez działkę nr 745/9 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działkę nr 745/8 wpisanej w KW nr 48881;
2) Służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej przez działkę nr 158/1 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości składającej się z działek nr 95/1, 94/5, 154, 155, 157/1, 158/2 o pow. 0,4127 ha w KW nr 64546;
3) Służebność gruntowa polegająca na korzystaniu z nieruchomości obciążonej na potrzeby ocieplenia budynku nieruchomości władnącej, do szerokości 15 cm i długości 13,5 m, na działce nr 151/41 oraz do szerokości 15 cm i długości 13,5 m na działce nr 151/42 nieruchomości obciążonej KW nr TO1T/00031777/3 (…) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rolniczej 27 stanowiącej działkę nr 151/26 objętą księgą wieczystą KW nr TO1T/00042899/4;
4) Służebność gruntowa polegającą na prawie korzystania z części działki nr 151/41 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości w KW nr TO1T/00032098/6;
5) Nieograniczona w czasie służebność przesyłu, której przebieg został przedstawiony na załączniku do umowy ustanowienia służebności przesyłu, polegająca na: 1) znoszeniu istnienia posadowionych na działce nr 745/18 (obręb 32) urządzeń elektroenergetycznych w postaci stacji transformatorowej oraz kabli elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej 2) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;
6) Odpłatna służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz naprawy, remontu, przebudowy, przeprowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości władnącej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 266, w obrębie 33, pasem gruntu o szerokości 5 m i długości: 20 m na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 151/71 z obrębu 33, 60 m na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 160/44 z obrębu 33, zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku mapowym, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 266 
Powyższe służebności i obciążenia nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.

Informacje przetargowe:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na I piętrze, pok. 115.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 25 maja 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek „wadium Rolnicza”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.


Informacje kontaktowe:

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl

Załączniki

Ortofotomapa jpg, 4.08 MB

Powiadom znajomego