W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Marii Konopnickiej 24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Marii Konopnickiej 24
Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Marii Konopnickiej 24.
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
Cena wywoławcza 130.000,00 zł, wadium 13.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 40,40 m2 usytuowanego w piwnicy  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, posadowionego w Toruniu przy ul. Marii Konopnickiej 24, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 302 o powierzchni 0,0526 ha, w obrębie nr 8, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00063601/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4040/127891 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 10 maja 2023 r., włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami  w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia,  przy ulicy Grudziądzkiej 126 „B” w sali konferencyjnej nr 115, na pierwszym piętrze.

Opis lokalu

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 40,40 m2 składa się z dwóch pomieszczeń o powierzchni użytkowej 38,90 m2 oraz przynależnego pomieszczenia wc o powierzchni 1,50 m2. Jest on położony w piwnicy budynku i posiada wejście schodami zewnętrznymi bezpośrednio z ulicy Konopnickiej. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, w lokalu brak jest ogrzewania. Wszystkie elementy wykończeniowe i instalacje wewnętrzne w lokalu są w stanie technicznym wymagającym wymiany lub remontu. Dotychczas lokal pełnił funkcje usługowe. 
Lokal na podstawie zaświadczenia o samodzielności z dnia 5 marca 2014r. uzyskał status lokalu samodzielnego, może zatem podlegać wyodrębnieniu i być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego. Lokal nie jest aktualnie użytkowany. Wraz ze sprzedażą lokali w obrębie przedmiotowej nieruchomości zbywany jest udział w prawie własności działki. 

Opis budynku

Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany ok. 1905r. w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, strop nad piwnicą ceglany odcinkowy, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą i dachówką. Budynek jest trzypiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, posadowiony na nieruchomości stanowiącej działkę geod. nr 302 o powierzchni 0,0526 ha. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1278,91 m2. W skład tej nieruchomości wchodzi: 15 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Rzeczoznawca ocenił stan techniczny budynku  jako niski, budynek jest nieocieplony i otynkowany, elewacja w średnim stanie. 

 Przeznaczenie planistyczne         

Nieruchomość położona przy ul. Marii Konopnickiej 24 w Toruniu  jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia  Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.,  lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W dniu 6 listopada 2017r. została wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzja  w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy z lat 1904-1905 położonej przy ul. Marii Konopnickiej 24 wraz z malarskim wystrojem sieni - nr rejestru zabytków A/1731. Ponadto kamienica jest elementem zabudowy historycznej Bydgoskiego Przedmieścia wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 z dnia 26 lipca 2011r.


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w decyzji wydanej w dniu 15 czerwca 2022 r.  pozwolił na sprzedaż należącego do Gminy Miasta Toruń lokalu użytkowego o powierzchni 40,40 m2 usytuowanego w piwnicy kamienicy przy ul. Marii Konopnickiej 24 w Toruniu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4040/127891 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W związku z tym przyszły właściciel lokalu ograniczony będzie w sposobie korzystania z niego i części wspólnych przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace prowadzone w ww. lokalu i częściach wspólnych budynku wymagają pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 wyżej powołanej ustawy właściciel obiektu zabytkowego powinien posiadać uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym określający zakres i sposób ich prowadzenia, a także program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem  oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości. W programie prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym powinien być zawarty harmonogram ich prowadzenia. 

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza: 130.000,00 zł, wadium 13.000,00 zł

Od ustalonej w przetargu ceny zabytkowej nieruchomości zastosowana zostanie bonifikata z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków, o której mowa w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w wysokości 20%. 


 
Umowa sprzedaży


Umowa nabycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu,  Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży lokalu, pomniejszoną o wpłacone wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń Nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127 przed zawarciem aktu notarialnego, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Lokal przeszedł przez proces „pierwszego zasiedlenia”, a jego dostawa nastąpi po upływie dwóch lat od niego. 

Dane kontaktowe: Iwona Więckowska tel. 56 / 61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.pl

Oględziny lokalu: tel. 56 622 25 09, 882 012 460

 

Załączniki

zdjęcia docx, 854 kB

Powiadom znajomego