W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Jana Heweliusza 37-53

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Jana Heweliusza 37-53
Przetarg na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na obszarze tzw. osiedla JAR
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza od 525.000,00 zł do 730.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargów:

1. Nieruchomość przy ul. Jana Heweliusza 37 (dz. nr 153/14 o pow. 0,1160 ha, obręb 30, użytek: PsVI (Pastwiska trwałe) KW nr TO1T/00031768/7)

Cena wywoławcza nieruchomości: 650.000,00 zł brutto
Wadium: 65.000,00 zł

2. Nieruchomość przy ul. Jana Heweliusza 39 (dz. nr 153/15 o pow. 0,1423 ha, obręb 30, użytek: PsVI (Pastwiska trwałe) KW nr TO1T/00031768/7)

Cena wywoławcza nieruchomości: 730.000,00 zł brutto
Wadium: 73.000,00 zł

3. Nieruchomość przy ul. Jana Heweliusza 43  (dz. nr 151/10 o pow. 0,0993 ha, obręb 30, użytek: PsVI (Pastwiska trwałe) KW nr TO1T/00031768/7)

Cena wywoławcza nieruchomości: 525.000,00 zł brutto
Wadium: 52.500,00 zł

4. Nieruchomość przy ul. Jana Heweliusza 53  (dz. nr 143/10 o pow. 0,1097 ha, obręb 30, użytek: PsVI (Pastwiska trwałe) KW nr TO1T/00031768/7)

Cena wywoławcza nieruchomości: 615.000,00 zł brutto
Wadium: 61.500,00 zł

Opis nieruchomości:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są położone w północnej części tzw. osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, stanowiącym obszary z dominującym udziałem roślinności stepowej i leśnej. Są niezabudowane, niezagospodarowane. Stanowią teren intensywnie zadrzewiony. Nieruchomości są wolne od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Są one położone przy ul. Jana Heweliusza, która nie jest aktualnie urządzona, lecz jest udrożniona w sposób zapewniający swobodny dostęp do działek przygotowywanych do sprzedaży. Nieruchomości są położone na obszarze projektowanego terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Wrzosy III, która dotychczas nie została ustanowiona.

    Działki przeznaczone do sprzedaży nie są w pełni uzbrojone w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi i sieci) niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych. W tym zakresie uruchomione zostały procesy inwestycyjne znajdujące się bądź na etapie projektowania lub uzyskiwania stosownych zezwoleń: m.in. w ulicy Heweliusza została zrealizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Realizacja inwestycji sieciowych i drogowych w ulicy Heweliusza następować będzie w oparciu o decyzję ZRID z dnia 23 lipca 2018 r. dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Hal­leya, J. Rybińskiego, J Keplera w Toruniu”.

    Nieruchomości znajdują się na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej i należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń, wynikających z faktu stacjonowania jednostki wojskowej, związanych z możliwością pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego (w tym wybuchowych), mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem, na koszt nabywcy, nadzoru saperskiego. Ze względu na użytkowanie terenu przez wojska Federacji Rosyjskiej, a także późniejsze wieloletnie funkcjonowanie nieruchomości jako ogólnodostępnej dla osób trzecich, na obszarze tym mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci i strefy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Przeznaczenie planistyczne:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów znajdują się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenów położonych w rejonie ulic Strobanda, Watzenrodego i Ugory, obowiązujący na podstawie uchwały nr 807/18 Rady Miasta Torunia z 22 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 1012) w obrębie jednostek planistycznych:  105.03-MN6, 105.03-MN20, 105.03-MN29, dla których ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są wolne od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z niech. Nie są obciążone hipotekami wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr TO1T/0031768/7 prowadzonej dla tych nieruchomości.
W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości znajdują się następujące wpisy:
1) „wzmianka o wpisie do Rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego Fortu V im. Karola Chodkiewicza, ul. Polna 9 – ul. Ugory, którego część położona jest na działce nr 190 – nr rejestru A/672”;
2) służebność gruntowa „na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00027453/5 o pow. 3,7286 ha, oznaczonej jako działki nr 80/1, 80/2, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1 i 87/1 odpłatna służebność gruntowa przychodu i przejazdu od drogi publicznej tj. ul. Polnej do nieruchomości władnącej, której zakres wykonywania ograniczony jest do pas gruntu o pow. 378,00 m2 znajdującego się na działce nr 190 przy ul. Polnej nr 9 i nr 11-11a”.
3) odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony, ograniczona w zakresie wykonywania do działki nr 190 z obrębu 30, służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przejścia pasem gruntu o szerokości 5 m i długości około 43,45 m, to jest pasem gruntu przedstawionym na załączniku do zarządzenia nr 84 Prezydenta Miasta Torunia o pow. około 217,18 m2; właściciel nieruchomości władnącej uprawniony jest do: budowy, naprawy, remontu i przebudowy drogi pożarowej, chodnika oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnego parkingu, drogi pożarowej lub budynku posadowionego na nieruchomości władnącej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 212/2 w KW nr TO1T/00109287/9.
4) odpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu pasem gruntu o pow. 103,25 m2 (pas gruntu o długości 41,3 m i szerokości 2,5 m), w celu zapewnienia dostępu do lokali użytkowych na poziomie parteru w projektowanym budynku na nieruchomości władnącej położonej w Toruniu przy ul. Strobanda 12-12D, Grasera 8-10, Watzenrodego 24-26, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 175/1, przy czym służebność ta będzie wykonywana na działce nr 176 o pow. 0,1601 ha, zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku mapowym, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 175/1 w KW nr TO1T/00115915/6. 

Powyższe służebności i wzmianka o wpisie do rejestru zabytków nie dotyczą i nie są wykonywane na nieruchomościach stanowiących przedmiot przetargów.

Informacje przetargowe:

Przetargi odbędą się w dniu 16 stycznia 2024 r. począwszy od godz. 10.00 w kolejności wskazanej powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na I piętrze, pok. 115. Przetargi te są ponownymi pierwszymi przetargami na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić, poprzez oznaczenie adresowe nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.

Informacje kontaktowe:

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego