W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ul. Józefa Nowaka 11 i ul. Karola Stamirowskiego 9

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Adres nieruchomości ul. Józefa Nowaka 11 i ul. Karola Stamirowskiego 9
Przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych rejonie terenów TARR przy ul. Gen. Andersa
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza od 3.207.500,00 do 6.975.000,00 zł
Data przetargu

Przedmiot przetargów:

1. Nieruchomość przy ul. Karola Stamirowskiego 9 (dz. nr 1/144 o pow. 2,3987 ha, obręb 75, KW nr TO1T/00118975/5) wraz z udziałem 1/2 części  w dz. nr 1/143 o pow. 0,2420 ha, obręb 75, KW nr TO1T/00118975/5, stanowiącej drogę wewnętrzną – ulicę Józefa Nowaka

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem: 6.975.000,00 zł brutto
Wadium: 600.000,00 zł

2. Nieruchomość przy ul. Józefa Nowaka 11 (dz. nr 1/141 o pow. 0,8660 ha, obręb 75, KW nr TO1T/00118975/5) wraz z udziałem 1/4 części w dz. nr 1/143 o pow. 0,2420 ha, obręb 75, KW nr TO1T/00118975/5) stanowiącej drogę wewnętrzną – ulicę Józefa Nowaka

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem: 3.207.500,00 zł brutto
Wadium: 300.000,00 zł


Opis nieruchomości

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są położone w sąsiedztwie obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są niezabudowane i niezagospodarowane posiadają w miarę regularny, zbliżony do prostokąta kształt, teren równy, nieogrodzony z przeważającą roślinnością charakterze stepowym, z występującymi skupiskami drzew (z różną intensywnością na każdej z działek). Na nieruchomościach zlokalizowane są pozostałości wewnętrznego układu komunikacyjnego w postaci urządzonych dróg z płyt betonowych. Na obszarze nieruchomości możliwe jest występowanie siedlisk muraw napiaskowych, podlegających ochronie prawnej.

   
    Stanowią one obszar dawnego poligonu wojskowego, w związku z czym należy wziąć pod uwagę ewentualność wystąpienia na nich zagrożeń, wynikających z tego faktu, związanych z możliwością pozostawienia przedmiotów i zanieczyszczeń pochodzenia wojskowego (w tym wybuchowych), mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi. Sugeruje się realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem, na koszt nabywcy, nadzoru saperskiego. Na nieruchomościach mogą występować również pozostałości podziemnych obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej. Ze względu na wieloletnie funkcjonowanie nieruchomości jako ogólnodostępnej dla osób trzecich, na obszarze tym mogą wystąpić dzikie wysypiska śmieci i strefy zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

    Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu będzie zapewniony poprzez drogę wewnętrzną (dz. nr 1/143), w której udziały zostaną zbyte na rzecz nabywców poszczególnych nieruchomości. Urządzenie zjazdu z drogi wewnętrznej (dz. nr 1/143) będzie mogło nastąpić na warunkach uzgodnionych z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu. Nieruchomości znajdują się w zasięgu sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w przyległych pasach drogowych, w tym na drogach wewnętrznych stanowiących własność Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Sieci infrastruktury technicznej: wod.-kan, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna stanowią własność TARR SA i korzystanie z tych sieci, w tym ich rozbudowa wymagać będzie zgody ich właściciela – Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
    
   Przez nieruchomość oznaczoną numerem działki 1/144 przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 15KV i 110/kV wzniesione w 1974 r. (110 kV) i 1982 r. (15 KV) wraz z posadowionymi na nieruchomości słupami. Mając na względzie tę okoliczność, nabywca nieruchomości przyjmuje do wiadomości fakt, iż właściciel urządzeń elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA. ma podstawy do wystąpienia o ustanowienie bądź zasiedzenie w związku z tym stosownej służebności przesyłu. Ponadto w związku z tym miejscowy plan zagospodarowania uchwalony dla tego obszaru wyznacza strefy ograniczonego użytkowania na przedmiotowej nieruchomości.

Przeznaczenie planistyczne

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów znajdują się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 199/15 Rady Miasta Torunia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gen. W. Andersa i trasy S-10 w Toruniu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego, poz. 4734). Zgodnie z postanowieniami planu opisane nieruchomości są położone w obrębie jednostki planistycznej o symbolu 71.20-U/P1, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów usługowo – produkcyjnych, składów i magazynów oraz przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne. Zgodnie z postanowieniami planu zagospodarowania nieruchomości będące przedmiotem przetargu znajdują się w obszarze utrzymania funkcjonalnych korytarzy migracji (nietoperzy) wynikających z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Forty w Toruniu.

Link do strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanych nieruchomości: Plan zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania prawne

Nieruchomość położona przy ul. Karola Stamirowskiego 9 (dz. nr 1/144) jest obciążona nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu, której przebieg został przedstawiony na załączniku do umowy ustanowienia służebności przesyłu, a która wykonywana będzie na działce nr 1/144 pasem gruntu o długości 72 m i powierzchnią pasa technologicznego 93,6 m2 polegającą na: 1) prawie do wybudowania i trwałego utrzymywania linii kablowych SN 15 KV służących do przesyłu energii elektrycznej zgodnie z załącznikiem mapowym, 2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. Służebność została ustanowiona na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku i dotyczy działki nr 1/144 będącej przedmiotem przetargu

W pozostałym zakresie nieruchomości są wolne od umów najmu, dzierżawy i innych uprawniających jakikolwiek podmiot do korzystania z nieruchomości. Nie są obciążone hipotekami wpisanymi w dziale IV księgi wieczystej nr TO1T/00118975/5 prowadzonej dla tych nieruchomości. W dziale III wskazanej księgi wieczystej figuruje wpis wzmianki o wpisie do rejestru zabytków zespołu baterii półpancernej przy ul. Władysława Andersa 93, przy czym wzmianka ta nie dotyczy nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Informacje przetargowe

 

Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2023 r. począwszy od godz. 10.00 w kolejności wskazanej powyżej, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Toruń ul. Grudziądzka 126b w sali konferencyjnej na I piętrze, pok. 115. Przetargi są ponownymi pierwszymi przetargami na sprzedaż nieruchomości.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu, jednorazowym przelewem na konto Urzędu Miasta Torunia – BANK MILLENNIUM S.A. Oddział Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie nieruchomości, do licytacji, której uczestnik zamierza przystąpić, poprzez oznaczenie adresowe nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy. W tym wypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, zwrócone w wysokości nominalnej przelewem na wskazane przez nich konto.

Informacje kontaktowe

Osoba prowadząca sprawę sprzedaży nieruchomości: Robert Dąbrowski, tel. 56 61-18-491, e-mail: r.dabrowski@um.torun.pl

Załączniki

Mapa jpg, 1.02 MB

Powiadom znajomego