Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXV, stanowiącej działkę geod. nr 72/15 w obrębie nr 46 o powierzchni 0,7082 ha.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu,  w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 w terminie do dnia 5 maja 2023 r. włącznie. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.

Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami  w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B, w sali nr 115 – I piętro.

Ustalona w przetargu cena stanowi cenę brutto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Przeznaczenie planistyczne

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 145/19 RMT z 27.06.2019 r. w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 117.11-U2, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej i przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, parkingi, infrastruktura techniczna, magazyny. Plan wprowadza zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, zakaz lokalizacji usług niepożądanych społecznie, zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem infrastruktury technicznej.

Plan wprowadza zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu m.in.: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy – od 0,001do 2,5,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 12m, z wyłączeniem budowli niezbędnych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego
e) geometria dachu – dachy płaskie.

Plan miejscowy wskazuje na obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych, bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne – zgodnie z przepisami odrębnymi.  

Opis nieruchomości

Zbywany grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany. Na działce znajduje się częściowe niewielkie zakrzaczenie i pojedyncze drzewa liściaste. Ewentualne usunięcie kolidujących z przyszłą zabudową drzew możliwe jest na wniosek i koszt nabywcy zgodnie z odrębnymi przepisami. Grunt nie jest uzbrojony. W ulicy Olsztyńskiej biegną sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna. 
 Przez działkę nr 72/15 przebiegają sieci kanalizacji deszczowej kdD300, kdD600,  kdD800, które zostały zrealizowane w latach 90-tych na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa nowej zajezdni tramwajowej w Toruniu”. Do chwili obecnej sieci te nie były eksploatowane, a ich stan techniczny nie był badany. Ewentualna likwidacja sieci kanalizacji deszczowej, które przebiegają przez ww. nieruchomości wymagać będzie uzgodnień z Gminą Miasta Toruń, Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. i Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu.

Droga dojazdowa do nieruchomości jest nieurządzona. Dojazd odbywać się będzie z przyległych dróg publicznych oraz po gruntach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi tj.: od strony ul. Olsztyńskiej drogą zaprojektowaną w obszarze KD(L) 2 (działki geod. nr 72/13, 72/25, 72/26) i KD(D)2 (działka geod. nr 72/14) na warunkach ustalonych z zarządcą drogi. 3. Między informacjami zawartymi w ewidencji gruntów, a księgą wieczystą  KW Nr TO1T/00030797/2 istnieje niezgodność dot. położenia m.in. działki geod. nr 72/15                           wskazująca w księdze wieczystej położenie: ul. Projektowana CXLIX. 
W księdze wieczystej KW Nr TO1T/00030797/2 w „Dziale I- SP – Spis praw związanych  z własnością” i w „Dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia” wpisane są służebności gruntowe, które nie są wykonywane na przedmiotowej działce. 
       
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność  z przepisami odrębnymi.

 Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie do dnia 21 czerwca 2023r. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENIUM S.A. O/Toruń nr 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127, przed zawarciem aktu notarialnego w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konto.

Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży  prowadzi Iwona Więckowska, tel. 56 61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.plZałączniki:

mapa
informacja o wyniku przetargu
zdjęcia
mapa 2
regulamin kolejnego przetargu