Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń 
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Legionów 220, 
telefon osób prowadzących sprawę: 56 611 88 29, 56 611 87 00


Podstawa prawna:
- art. 18¹ ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 165z póź. zm.)
-§1 uchwała Nr 884/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r., poz. 3326: z2021 r. poz. 3880))
-§ 1 uchwała Nr 885/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r., poz. 3327),

I. Dokumenty od wnioskodawcy
1.wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż  napojów alkoholowych według załączonego wzoru 
2. Pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu ( obiektu ), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
4. kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Toruń).

II. Wymagane opłaty
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
Płatna na konto Gminy Miasta Toruń - BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ
nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127.

Opłata roczna wynosi:
    525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
    525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu. 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.

IV. Tryb odwoławczy
1. Odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

V. Uwagi
1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są nie dłużej niż na 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
wniosek o jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych