W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzule informacyjne RMT

Informacja o transmisji obrad Rady Miasta Torunia w sieci internet

Obrady Rady Miasta Torunia transmitowane są w sieci Internet na stronie www.torun.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu posiedzenia dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest Gmina Miasta Toruń; siedziba: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Monitoring realizuje przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2019, poz. 506). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Monitoring obejmuje salę obrad Rady Miasta Torunia.

Zapisy monitoringu zawierające wizerunek osób prywatnych będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany do realizacji obowiązku prawnego (zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej).

Osoby, których wizerunek i głos został utrwalony na nagraniu mają prawo do dostępu do nagarnia i prawo do jego usunięcia, ale wyłącznie w części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych nie będzie mieć w tym przypadku zastosowania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcą danych z monitoringu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi ADO zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, tj. firma informatyczna świadcząca usługi streamingowe. W związku z tym, iż zapis monitoringu stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda osoba może uzyskać do niego dostęp.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@um.torun.pl, tel. 56 611 88 02, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Klauzula informacyjna dotycząca listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez grupę mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 28 ust. 10 uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15.04.1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 1569) w związku z § 18 uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438).

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia projektu uchwały zgłoszonego przez grupę mieszkańców miasta Torunia.

Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od osoby występujące w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta Torunia, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.

Ma Pan/i prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. poprawienia swoich danych;
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – komitet inicjatywy

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w imieniu grupy mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 10 uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438).

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w imieniu grupy mieszkańców miasta Torunia.

Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od Komitetu inicjatywy uchwałodawczej występującego w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.

Ma Pan/i prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. poprawienia swoich danych;
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca wyborów do rad okręgów

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadania – przeprowadzenie wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 6 ust. 3 i 4 ordynacji wyborczej do rad okręgów miasta Torunia stanowiącej załącznik nr 1 do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 3864).

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka rady okręgu.

Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od kandydata na członka rady okręgu.

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji rad okręgów, w której kandyduje osoba popierana przez Pana/ią, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.

Ma Pan/i prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. poprawienia swoich danych;
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszenia mieszkańca do debaty nad raportem o stanie gminy

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadania – umożliwienie udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia mieszkańca Torunia chcącego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń.

Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy mieszkańca chcącego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń.

Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta Torunia, w której wpłynęło zgłoszenie mieszkańca, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.

Ma Pan/i prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. poprawienia swoich danych;
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych.Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.

W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

_____________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia/członka Młodzieżowej Rady Miasta Torunia

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami. 

1. Administratorem (ADO) Państwa danych osobowych jest Rada Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, tel. 56 611 87 27, e-mail: brm@um.torun.pl
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt e-mail: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres pocztowy - jak wyżej. 
3. Dane osobowe kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta Torunia/członka oraz Jego rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane w związku z kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Miasta oraz sprawowaniem mandatu członka Młodzieżowej Rady, a także w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 
4. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) określonego w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest uregulowane § 8 ust. 1 pkt 1-2 i § 9 ust. 2 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 984/22 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta Torunia i nadania jej statutu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7. Pani/Pana dane będą wykorzystywane do promowania działań Młodzieżowej Rady Miasta Torunia w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Gminy Miasta Toruń i innych oficjalnych publikatorach, co oznacza, że mogą być przetwarzane poza EOG. 
8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
9. Nieprzekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność pełnienia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
10. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, od tej zgody uzależnione jest kandydowanie dziecka /pełnienie funkcji członka Młodzieżowej Rady Miasta Torunia.
11. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Powiadom znajomego