Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę geod. nr 35/15 o powierzchni 0,3179 ha, położona w Toruniu przy ul. Pera Jonssona 4, w obrębie nr 23, zapisana w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00035395/9.

(kompleks nr 1)

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł, w formie przelewu, na konto Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 62 1160  2202  0000  0003  3943  1400 w terminie do dnia 24 maja 2023r. włącznie Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie działek lub kompleksów, do licytacji których uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.


Podmioty, które wpłacą wadium w sposób niezgodny z ww. postanowieniami w szczególności gdy wadium zostanie wpłacone w gotówce w kasie Urzędu Miasta Torunia, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

Ustalona w przetargu cena stanowi cenę brutto w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126 b, w sali konferencyjnej na I piętrze (s. 115).

Przeznaczenie planistyczne

Nieruchomość położona jest obszarze objętym m.p.z.p. dla terenów położonych pomiędzy ulicą Sz. Bydgoska i ulicą Łukasiewicza w Toruniu, zatwierdzonym Uchwałą Nr 726/17 RMT z dnia 23 listopada 2017r., oznaczonym jako jednostki planistyczne: 100.01-U03, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „teren zabudowy usługowej” oraz dopuszczalne „obiekty usługowo-produkcyjne, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej” oraz część dz. geod. nr 35/15 o pow. ca. 7 m2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 94.01-KD(L)1–przeznaczenie podstawowe: komunikacja – droga  publiczna – ulica lokalna. Na podstawie uchwały Nr 113/11 RMT  z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych, ul. Pera Jonssona, łącząca ul. Sz. Bydgoska z ul. Łukasiewicza została zaliczona do kategorii dróg gminnych, a w jej przebiegu nie znajduje się działka nr 35/15 (użytek Bp) położona przy ul. Pera Jonssona 4.

Służebności

W księdze wieczystej KW Nr TO1T/00035395/9 w „Dziale III - Prawa, roszczenia i ograniczenia” znajdują się wpisy dot. ograniczonego prawa rzeczowego – 1) „służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą: ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z treścią  3 umowy o ustanowienie służebności przesyłu z  dnia 24.03.2015r. sporządzonej przed notariuszem Agnieszką Eska-Królikowską w Toruniu (Rep. Aktu 2201/2015), przedmiot wykonywania działka nr 134/2” ; 2) „służebność przesyłu na czas nieoznaczony, za uiszczonym już jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz Spółki pod firmą „GEOTERMIA TORUŃ” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o treści określonej w paragrafie trzecim aktu; wykonanie służebności ograniczone zostało do działek 35/15 i 134/2” oraz 3) służebność przesyłu  ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A.  polegająca na: a) prawie do wybudowania oraz trwałego utrzymywania na nieruchomości oznaczonej nr  działki 134/2 odcinka sieci elektroenergetycznej – linii kablowej NN-110kV wraz z kanalizacją teletechniczną, zgodnie z przebiegiem określonym na załączniku nr 8 do aktu notarialnego, b) prawie do korzystania z nieruchomości oznaczonej nr działki 134/2, w pasie technologicznym wynoszącym 0,5 m szerokości od krawędzi zewnętrznych urządzeń sieci elektroenergetycznej opisanej w pkt a), w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, wraz z prawem  wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstw oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością

Służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Sp. „Geotermia Toruń”  Sp. z o.o., o której mowa powyżej polega na prawie wybudowania oraz trwałego utrzymywania odcinków sieci ciepłowniczej, jaka posadowiona zostanie m.in. na działce 35/15, położonej przy ul. Pera Jonssona 4 oraz na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w pasie technologicznym  wynoszącym dwa metry szerokości od krawędzi zewnętrznych urządzeń sieci ciepłowniczej, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji ciepłowniczych, jak również usytuowania w przyszłości kolejnych  wyprowadzeń linii, w obszarze  nieruchomości zajętych dotychczas przez urządzenia ciepłownicze wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstw oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo to posługuje się w związku z prowadzoną działalnością Spółka jest zobowiązana do przywrócenia nieruchomości obciążonych, oraz ulic, chodników i innych obszarów przyległych, zniszczonych na skutek przemieszczania się pojazdów bądź sprzętu budowlanego, do stanu pierwotnego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych, w sposób gwarantujący ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Spółka została zobowiązana do wybudowana fragmentu sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na działce 35/15 w taki sposób by umożliwić przejazd pojazdami ciężarowymi, zgodne z właściwymi przepisami mającymi zastosowanie do dróg publicznych przebiegających przez odpowiednie działki.

Opisane powyżej służebności nie obciążają zbywanej nieruchomości z wyjątkiem służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Sp. „Geotermia Toruń”  Sp. z o.o. na działce geod. nr 35/15 – kompleks nr 1 (w zachodniej jej części, poza liniami zabudowy).

Opis nieruchomości

 W sąsiedztwie zbywanych gruntów znajdują się grunty niezabudowane oraz salon samochody Citroen i stacja kontroli pojazdów, w odległości ok. 800 m sklep budowlany Castorama, od strony północnej stadion żużlowy Motoarena, od strony południowej pętla tramwajowa, zaś po drugiej stronie ulicy Szosa Bydgoska  - oczyszczalnia ścieków.

Zbywany grunty oznaczony jako kompleks nr 1 jest niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami, częściowo ogrodzony (w granicach działki nr 35/15 przebiega ogrodzenie sąsiedniej działki – 35/14). W granicach działki znajduje się betonowy słup oświetleniowy oraz znajdować się mogą pozostałości obiektów budowlanych i infrastruktury podziemnej.

Zbywany grunt położony jest w otoczeniu lotniska i z tego powodu  dla ww. obszaru obowiązują między innymi ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, w tym umieszczonych na nich urządzeń (np. maszty, anteny) określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Toruń i przepisach odrębnych.

Uzbrojenie - w przebiegu ulicy Pera Jonssona: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, - w przebiegu ulicy Szosa Bydgoska: sieć gazowa.
W granicach działki przebiega przyłącze energetyczne służące dawniej zasilaniu słupów oświetleniowych. W zachodniej części działki – przebiega sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym zostanie zobowiązany do każdorazowego nieodpłatnego udostępniania nabywanych gruntów właścicielom infrastruktury w celu  dokonywania  prac konserwatorskich lub usunięcia ewentualnych awarii oraz przyłączania nowych inwestycji do już istniejących sieci.

Zaopatrzenie w wodę można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego wodociągu DN250 znajdującego się w ul. Pera Jonssona zaś odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 200 w ul. Pera Jonssona.

Komunikacja

Działka nr 35/15 (kompleks 1) posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Pera Jonssona o nawierzchni asfaltowej z urządzonym ciągiem pieszym. Wjazd należy urządzić na  warunkach ustalonych z zarządcą drogi.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnik winien we własnym zakresie ustalić możliwość realizacji na nieruchomości planowanego przedsięwzięcia oraz jego zgodność z przepisami odrębnymi.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, winna zostać zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku wystąpienia wyjątkowych  okoliczności, których osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie mogła przewidzieć w dniu przetargu, Prezydent Miasta Torunia może zadecydować o przesunięciu  terminu zawarcia umowy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Torunia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić ustaloną w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia - BANK MILLENNIUM S.A. O/Toruń nr 95 11602202 0000 0000 6171 9127, przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie
i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazane konta.

 Dane kontaktowe: sprawę sprzedaży prowadzi Iwona Więckowska, tel. 56 61-18-401, e-mail: i.wieckowska@um.torun.plZałączniki:

plan miejscowy
mapa
informacja o wyniku II przetargu
regulamin kolejnego przetargu