Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń, stanowiska 2-3
Telefon: 56 611 88 50 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 
tel. 56 611 88 67; sala operacyjna na I piętrze

Podstawa prawna
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.06.2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. nr 145, poz. 1542) 

I. Dokumenty od wnioskodawcy
- Wniosek o dokonanie wykreślenia zastawu rejestrowego,
- Odpis prawomocnego postanowienia sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu,
- Dowód rejestracyjny,
- Karta pojazdu, jeśli była wydana,
- Dowód osobisty.

II. Wymagane opłaty
brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wniosek należy złożyć osobiścieZałączniki:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
Wniosek o anulowanie adnotacji o ustanowienie zastawu rejestrowego