W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

 1. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie możliwych do realizacji, wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 3. Urząd Miasta Torunia może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Urząd Miasta Torunia nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek?
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Torunia w jeden z niżej wymienionych sposobów:  

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń;
 • złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Torunia;
 • przesłać na numer fax: +48 56 622 16 70;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@um.torun.pl;
 • przesłać elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP

Opłaty
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Torunia.

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Powiadom znajomego