Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 15.06.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGN
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 90
fax: 56 611 84 08
e-mail: wgn@um.torun.pl
dyrektor: Kowalkowski Łukasz
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat .
czynności: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.
Referaty
referat: Postępowania Administracyjnego
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 90
fax: 56 611 84 08
 
Pracownicy
 • Kowalkowski Łukasz
  dyrektor

 • Kowalska Elżbieta
  z- ca dyrektora

 • Rynkowski Adrian
  kierownik referatu postępowania administracyjnego

 • Romanowska Joanna
  obsługa sekretariatu wydziału

 • Bach Joanna
  budżet GMT, środki trwałe, zasób nieruchomości, obsługa systemu OTAGO, obsługa systemu Ergo, sporządzanie informacji o stanie mienia

 • Balcerowicz Agnieszka
  realizacja polityki mieszkaniowej - rejestry wskazań

 • Bućko Elżbieta
  dzierżawa i użyczanie nieruchomości

 • Dąbrowski Robert
  zbywanie nieruchomości

 • Filus Joanna
  sprzedaż lokali komunalnych na rzecz ich najemców

 • Florkowska Elżbieta
  ewidencja nieruchomości Gminy, obsługa systemu OTAGO

 • Gensikowska Joanna
  ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa, budżetu Skarbu Państwa, obsługa systemu OTAGO oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

 • Goczyński Marek
  realizacja polityki mieszkaniowej, interwenient uboczny GMT

 • Kamiński Tomasz
  opłaty adiacenckie, renty planistyczne i odszkodowania

 • Karasińska Magdalena
  komunalizacja mienia, udostępnianie nieruchomości GMT i SP pod infrastrukturę

 • Kempińska Iwona
  windykacja należności cywilno-prawnych, kwity mazalne od umów pożyczek udzielonych na remonty budynków (1996-2007), wnioski do BGK w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie inwestycji gminnych

 • Kierys Katarzyna
  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności osób prawnych i fizycznych

 • Koblańska Elżbieta
  zbywanie nieruchomości GMT

 • Kochanowska Krystyna
  kwity mazalne, aktualizacja opłat oraz bonifikaty z tytułu użytk. wiecz. gruntów Gminy

 • Kożuchowska Justyna
  realizacja polityki mieszkaniowej

 • Matusiewicz Arkadiusz
  regulowanie stanu prawnego nieruchomości Gminy i SP, trwały zarząd

  1-20 21-31 

  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Symbol Procedura      
   WGN 9.1 Uzupełnienie nieruchomości
   WGN 9.2 Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach
   WGN 9.3 Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody
   WGN 9.4 Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
   WGN 9.5 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
   WGN 9.6 Grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne - ustalenie odszkodowania
   WGN 9.7 Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
   WGN 9.8 Udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - z wyłączeniem pasów drogowych
   WGN 9.9 Dzierżawa gruntów - z wyłączeniem pasów drogowych
   WGN 9.10 Wywłaszczone nieruchomości - zwrot
   WGN 9.11 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   WGN 9.12 Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
   WGN 9.13 Wydanie zaświadczenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
   WGN 9.14 Odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób objętych prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A