W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

WSA 2.2 - Nadanie numeru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowody osobiste, meldunki, rejestry mieszkańców
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Administracyjnych

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Spraw Administracyjnych
Adres: ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 50   e-mail: wsa@um.torun.pl

oraz punkt w: CH Plaza, przy ul. Wł. Broniewskiego 90, (poniedziałek –piątek : 9.00-17.00) 


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.);

- ustawa o dowodach osobistych z 6 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.09.2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1852);

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212 z późn.zm.).

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411),

--rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1984).

Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu:

 1. wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”,

 2. dowód osobisty lub paszport, a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP, tj. wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,

 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu w oryginale). Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2. Nadanie numeru PESEL przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 1. wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

 2. kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ´ 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.",

 3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 ´ 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 ´ 45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 1. paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

 2. dokument poświadczający obywatelstwo polskie,

 3. odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa – do wglądu.

3. Nadanie numeru PESEL dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:

 1. wniosek o nadanie numeru PESEL ,

 2. dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

II. Wymagane opłaty

Brak

III. Termin i tryb realizacji

Rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

pok. 29,

telefony: 56/611 83 11, -12, -17, -47, -52, -53, -58, -57, - 59.

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚÆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-060) ul. Królewskiej 27 – odpowiada za techniczne administrowanie rejestrem PESEL, rejestru RDO, jego transparentność obowiązek informacyjny wynikający z art. 15 RODO,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591), ul. Stefana Batorego 5 – pełni rolę nadzorczą w zakresie rozwoju rejestru PESEL, odpowiada za poprawność danych w rejestrze PESEL i funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru.

 3. Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Warszawie (00-580), al. J. Ch. Szucha 23, odpowiada za zapewnienie sieci umożliwiającej realizację zadań konsulów.

 4. W zakresie danych przetwarzanych w rejestrze mieszkańców, Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców, Rejestrze Dowodów Osobistych i innych zbiorach danych oraz w dokumentacji papierowej prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Prezydent Miasta Torunia.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych pisemnie, telefonicznie lub zgłosić się osobiście.

Z administratorem – Prezydentem Miasta Torunia można się skontaktować pisemnie za pośrednictwem administratora danych osobowych, na adres siedziby administratora:

87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo: iod@msz.gov.pl

Administrator – Prezydent Miasta Torunia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować e-mailowo:iod@um.torun.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/i dane będą przetwarzane w celu:

  • nadania nr PESEL.

Pana/i dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pana/i.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Panu/i prawo dostępu do Pana/i danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Panu/i również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/i zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

RÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane do rejestru PESEL, rejestru RDO, rejestru mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców oraz w dokumentacji papierowej wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

 • organ gminy wydający dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

 

 

Załączniki

Klauzula pdf, 75 kB

Powiadom znajomego