Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

31 sesja Rady Miasta Torunia
17 czerwca 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 30. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie: raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia – DRUK NR 863.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 – DRUK NR 864.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 – DRUK NR 865.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga i al. św. Jana Pawła II w Toruniu - DRUK NR 851 - I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu - DRUK NR 852.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu – DRUK NR 853.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Kosynierów Kościuszkowskich i Wincentego Witosa w Toruniu - DRUK NR 854.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Adama Mickiewicza i Jana Matejki w Toruniu - DRUK NR 855.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Jana Dekerta i Leona Czarlińskiego w Toruniu - DRUK NR 856.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu – DRUK NR 861.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027 – DRUK NR 866.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 846.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 9 o funkcji gospodarczej usytuowanego w budynku położonym przy ul. Żeglarskiej 24 w Toruniu, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 850.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela - DRUK NR 716.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent – DRUK NR 841.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania osób przez Radę Miasta Torunia do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 840.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Toruński” sp. z o.o. – DRUK NR 859.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (…) – DRUK NR 860.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Program rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu” – DRUK NR 868.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu: rondo Kazimierza Ulatowskiego – DRUK NR 827.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwania placu: plac Witalisa Ugrechelidze – DRUK NR 656.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń organowi regulacyjnemu do zaopiniowania – DRUK NR 857.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia ich terminów – DRUK NR 883.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń służebnościami gruntowymi i przesyłu - DRUK NR 871.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - DRUK NR 872.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku (…) - DRUK NR 873.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz najemców - DRUK NR 874.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych - DRUK NR 875.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń - DRUK NR 877.
 36. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń - DRUK NR 878.
 37. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa (…) - DRUK NR 879.
 38. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu - DRUK NR 880.
 39. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój (…) - DRUK NR 881.
 40. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu (…) - DRUK NR 882.
 41. Wnioski radnych.
 42. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 43. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A