Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

29 sesja Rady Miasta Torunia
15 kwietnia 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 28. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów w związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami (…) – DRUK NR 794 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czereśniowej, Osikowej, Kasztanowej i Rydygiera w Toruniu - DRUK NR 754.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu - DRUK NR 802– I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Miejskiej Przychodni (…) - DRUK NR 806.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (…) – DRUK NR 797.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu – DRUK NR 781 - I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń (…) – DRUK NR 808 - I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych (…) - DRUK NR 796 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych (…) - DRUK NR 770 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu - DRUK NR 803 - I i II CZYTAN
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Morwowej 2-22 i ul. Równinnej 30 – DRUK NR 799.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021r. – DRUK NR 809.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 grudnia 2020r. – DRUK NR 739.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 marca 2021r. - DRUK NR 810.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lutego 2021 r. na Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu – DRUK NR 811.
 21. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 812.
 22. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 813.
 23. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 814.
 24. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 815.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 816.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 817.
 27. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 818.
 28. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 819.
 29. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 820.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 821.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 822.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 11 – Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 823.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 12 – Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 824.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia Okręgu nr 13 – Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu - DRUK NR 825.
 35. Wnioski radnych.
 36. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 37. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A