Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

28 sesja Rady Miasta Torunia
18 marca 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z 27. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2020 rok: Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu; Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu - DRUK NR 777.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu - DRUK NR 778.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu – DRUK NR 741.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu – DRUK NR 732.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 731.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu - DRUK NR 733.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40 w Toruniu - DRUK NR 750.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie dla Miasta Torunia na lata 2021-2023 - DRUK NR 729.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali usytuowanych w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 93 w Toruniu, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 774.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Tarnowskiej 38-40 – DRUK NR 772.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Toruń z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IAPMC) z siedzibą w Verdun – DRUK NR 776.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – DRUK NR 773 - I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2021 - DRUK NR 786 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miasta Toruń a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia – DRUK NR 780.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2021 roku - DRUK NR 784.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 782.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 783 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 lutego 2021 r. - DRUK NR 787.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 lutego 2021 r. - DRUK NR 788.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. - DRUK NR 791.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 17 lutego 2021r. - DRUK NR 789.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 22 lutego 2021r. - DRUK NR 790.
 29. Wnioski radnych.
 30. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 31. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A