Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

27 sesja Rady Miasta Torunia
18 lutego 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z 26. i z nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2020 rok: Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu; Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu; Komendanta Straży Miejskiej w Toruniu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Donimirskiego 4, 4a - DRUK NR 745.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Piotra Curie 1/29 - DRUK NR 748.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 749.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Fałata 82 w Toruniu – DRUK NR 734.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu – DRUK NR 743 - I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ogrodowi Zoobotanicznemu w Toruniu - DRUK NR 746.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania i stref płatnego parkowania na terenie miasta Torunia, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (…) - DRUK NR 634 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów - DRUK NR 763 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (…) - DRUK NR 676 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora SSM im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 755.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu (…) – DRUK NR 751 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców z dnia 19 stycznia 2020r. o utworzenie jednostki pomocniczej – DRUK NR 767.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów i uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi (…) - DRUK NR 709 - I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - DRUK NR 710 - I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2020r. - DRUK NR 756.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. - DRUK NR 757.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r. - DRUK NR 758.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 grudnia 2020r. - DRUK NR 759.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 35 w Toruniu - DRUK NR 760.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 grudnia 2020 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Toruniu - DRUK NR 762.
 27. Przerwa – godz. 14.30 – 15.30.
 28. Wnioski radnych – godz. 15.30.
 29. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 30. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A