Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

25 sesja Rady Miasta Torunia
17 grudnia 2020, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 24. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2020 r. – DRUK NR 678.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia – DRUK NR 699.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020” - DRUK NR 688.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Toruniu oraz połączenia z MOPR w Toruniu i zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - DRUK NR 677.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2021 – DRUK NR 659.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2020 r. – DRUK NR 704.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 103/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. - DRUK NR 711.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 39 w Toruniu - DRUK NR 683.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lubicz części zadań GMT z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego - DRUK NR 708 - I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń - DRUK NR 705 - I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 - DRUK NR 684.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 - DRUK NR 685 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji GMT w roku 2020 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK NR 702.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - DRUK NR 686.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 649 – II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 650 – II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców z dnia 19 listopada 2020r. o utworzenie jednostki pomocniczej - DRUK NR 706.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców z dnia 1 grudnia 2020r. o utworzenie jednostki pomocniczej - DRUK NR 707.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 października 2020 r. na Prezydenta Miasta Toruniu. - DRUK NR 675.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 października 2020r. w sprawie zmian zasad powoływania jednostek pomocniczych GMT - rad okręgów - DRUK NR 712.
 26. Wnioski radnych.
 27. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 28. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A