Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

24 sesja Rady Miasta Torunia
19 listopada 2020, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 23. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu – DRUK NR 654 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu - DRUK NR 648 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Włocławskiej 240, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 578.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 23, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 647.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Bolesława Chrobrego 90 - DRUK NR 658.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy Placu Św. Katarzyny 7 w Toruniu – DRUK NR 668.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 12, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład budynku położonego Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 20 – DRUK NR 652.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu strychowego nr 18, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Łaziennej 28 - DRUK NR 651.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 o funkcji magazynowej, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Moniuszki 26 - DRUK NR 665.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Toruń lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy – DRUK NR 301.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 154 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu - DRUK NR 657 – I i II CZYTAN
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. - DRUK NR 669.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, od dnia 1 stycznia 2021 r. - DRUK NR 594 - I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2020 r. - DRUK NR 670.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania (…) - DRUK NR 653 - I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń - DRUK NR 667 - I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 649.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2021 - DRUK NR 650 – I CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat - DRUK NR 671.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 672.
 27. Wnioski radnych.
 28. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 29. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A