Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

23 sesja Rady Miasta Torunia
22 października 2020, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 22. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych radnych.
 4. Informacje Prezydenta Miasta - w tym przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu – DRUK NR 626.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu - DRUK NR 635.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu – DRUK NR 624 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Krętej 74 w Toruniu – DRUK NR 575.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 6 przy ul. Hurynowicz 6, nr 2 i nr 5 przy ul. Hurynowicz 8, nr 9 przy ul. Hurynowicz 20, (…) - DRUK NR 618.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia gruntów, położonych w Toruniu przy ul. Dybowskiej 10-12, 14-20, Pl. Armii Krajowej 6,7 i ul. Przy Grobli 2, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 627.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Bulwar Filadelfijski 7A i 9 (…) – DRUK NR 638.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obciążania służebnościami gruntowymi i przesyłu nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 636 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej Cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu, na rok 2021 - DRUK NR 615.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON w 2020 r. – DRUK NR 623.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 587 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń - DRUK NR 609 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu - DRUK NR 607 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Toruń - DRUK NR 625 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych - DRUK NR 628 - I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej - DRUK NR 629 - I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis - DRUK NR 630 - I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy - DRUK NR 631 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz (…) - DRUK NR 632 - I i II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych - DRUK NR 639 - I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2020 i 2021 - DRUK NR 633.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 - DRUK NR 621.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 - DRUK NR 622 – I i II CZYTANIE.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji RMT do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT oraz nadania im statutów - DRUK NR 637.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie GMT - DRUK NR 641.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny (…) - DRUK NR 642.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. M. Kopernika w Toruniu - DRUK NR 643.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy: ulica Świdnicka - DRUK NR 644.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 645.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Pielęgnacyjno – Opiekuńczemu im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu - DRUK NR 646.
 36. Wnioski radnych.
 37. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 38. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A