Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

21 sesja Rady Miasta Torunia
10 września 2020, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 20. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023” – DRUK NR 581.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat – DRUK NR 337 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 338 - I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu - DRUK NR 595.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 568.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu – DRUK NR 583.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu – DRUK NR 584.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu - DRUK NR 585.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 580 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - DRUK NR 551.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania publicznego - prowadzenia przez GMT Środowiskowego Domu Samopomocy Arkadia w Toruniu (…) - DRUK NR 577.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu gospodarczego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Rypińskiej 2-4/Podgórskiej 21-23 - DRUK NR 574.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Elbląskiej 51-53, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 111.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu - DRUK NR 588 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu - DRUK NR 579.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej – Curie w Toruniu – DRUK NR 553.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 – DRUK NR 589.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 – DRUK NR 590 – I i II CZYTANIE.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 10 lipca 2020 r. dotyczącego działania Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 592.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2020 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 572.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2020 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 573.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmiany w Regulaminie Rady Miasta Torunia - DRUK NR 591.
 28. Wnioski radnych.
 29. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 30. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A