Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

19 sesja Rady Miasta Torunia
18 czerwca 2020, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 18. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Ślubowanie Radnego Michała Wojtczaka.
 7. Rozpatrzenie: raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia – DRUK NR 514.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019 – DRUK NR 515.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019 – DRUK NR 516.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 526.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 538.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę RMT w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Torunia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, (…) – DRUK NR 510 - I i II CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, (…) – DRUK NR 517 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach (…) – DRUK NR 522 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych (…) - DRUK NR 500 – I i II CZYTANIE.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Dom Rodzinny przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu - DRUK NR 528 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – DRUK NR 527.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki szczepień przeciw HPV pn. „HPV-odporni w Toruniu” na lata 2020-2025 – DRUK NR 283 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia na lata 2020-2025 pn. „Toruń ma oko na dzieciaki” – DRUK NR 407 – I i II CZYTANIE
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń – DRUK NR 518.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drogi publicznej gminnej nowemu odcinkowi ulicy Wały gen. Władysława Sikorskiego w Toruniu – DRUK NR 529 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Długosza 10 - DRUK NR 520.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Letniej 27a – DRUK NR 512.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 – DRUK NR 524.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej budżet miasta na rok 2020 – DRUK NR 525 – I i II CZYTANIE.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2020 r. na Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 507.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 kwietnia 2020 r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 508.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem - DRUK NR 540.
 30. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 530.
 31. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT (…) – DRUK NR 531.
 32. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – DRUK NR 532.
 33. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój (…) – DRUK NR 533.
 34. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – DRUK 534.
 35. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych – DRUK 535.
 36. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych – DRUK 536.
 37. Wnioski radnych.
 38. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 39. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A