Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

18 sesja Rady Miasta Torunia
14 maja 2020, o godzinie 10:10, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 17. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu - DRUK NR 501.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 472.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych – DRUK NR 499 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej – DRUK NR 485.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 486.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2019 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika – DRUK NR 487.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych (…) - DRUK NR 511 – I i II CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 150/19 RMT z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu (…) - DRUK NR 434.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 477.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jemiołowej 12 i 14 – DRUK NR 443.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5 – DRUK NR 471.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Konopnickiej 18 – DRUK NR 479.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2024” – DRUK NR 302 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT, którymi gospodaruje ZGM w Toruniu - DRUK NR 509 – I i II CZYTAN
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń– DRUK NR 496.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2020 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – DRUK NR 506.
 22. Wnioski radnych.
 23. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 24. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A