Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 16.06.2021


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

17 sesja Rady Miasta Torunia
23 kwietnia 2020, o godzinie 10:00, sesja zdalna
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 16. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu - DRUK NR 480 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ul. Broniewskiego i ul. Szosa Bydgoska w Toruniu – DRUK NR 481 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Mostowej 5 w Toruniu - DRUK NR 466.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy Fosie Staromiejskiej 28 w Toruniu – DRUK NR 465.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Błękitnej Armii Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu – DRUK NR 473.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania (…) – DRUK NR 461 – I i II CZYTANI
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu – DRUK NR 478.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r. – DRUK NR 482.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2020 – DRUK NR 462 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów (…) – DRUK NR 497 – I i II CZYTANIE.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 467.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – DRUK NR 488 – I i II CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości – DRUK NR 491 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem (…) – DRUK NR 492 – I i II CZYTANIE.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej – DRUK NR 493 – I i II CZYTANIE.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – DRUK NR 494 – I i II CZYTANIE.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych – DRUK NR 495 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2020r. – DRUK NR 489.
 24. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 - DRUK NR 483.
 25. Rozpatrzenie projektów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 - DRUK NR 484 – I i II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 kwietnia 2020r. dotyczącego warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz podłączenia kanalizacji sanitarnej - DRUK NR 490.
 27. Wnioski radnych.
 28. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 29. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A