Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

59 Sesja Rady Miasta Torunia
4 września 2014, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokółu z 58 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Samorządem Woj. Kuj.-Pom. w celu wspólnego aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 – DRUK NR 1012.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2014-2040 – DRUK NR 1031.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2014 - DRUK NR 1032 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2014 roku – DRUK NR 1038.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność GMT którymi gospodaruje (…) – DRUK NR 1004 – II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Torunia”– DRUK NR 1037.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Torunia – DRUK NR 1033. - wybór komisji skrutacyjnej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR 1030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe – DRUK NR 1034 – I i II CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał dotyczących gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości – DRUK NR 1039.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 152a oraz ul. Reja, będącej własnością Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 937.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń na rzecz ich użytkowników wieczystych – DRUK NR 967 – I CZYTANIE.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Winnica 10a w Toruniu – DRUK NR 1027.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej i M. C. Skłodowskiej, Na Zapleczu, Chrzanowskiego – DRUK NR 1040.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Równinnej, Płaskiej i M. C. Skłodowskiej – DRUK NR 1041.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży albo oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, położonych w Toruniu, na terenie osiedla mieszkaniowego Rudak „B”, będących własnością Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1036.
 22. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji projektów: Szybka kolej metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City oraz integracja (…); Bilet Metropolitalny; Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
 24. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 25. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A