Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 20.06.2021

Liczba wejść na stronę: 1474903




Wyszukaj i wyświetl szukane dane
  Data publikacji ( 2021-06-20)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5456
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
29 sierpnia 2019 Prezydent Torunia ogłasza nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencji 2020-2021.
23 sierpnia 2019 Informacja o unieważnieniu otwartego naboru na Partnera / Partnerów (z dnia 9 sierpnia 2019) w celu aplikowania o środki finansowe na uzbrojenie działki 1/85 (obręb nr 75) przy ul. Andersa w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19).
22 sierpnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania gminy w latach 2019-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA POWROTU TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI – II TURA.
21 sierpnia 2019 W dniu 19.08.2019 r. Stowarzyszenie Okno na Kulturę złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert-widowisko artystyczno-edukacyjne pt.: "Fortepian Chopina" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19 sierpnia 2019 W dniu 14.08.2019r. Fundacja Światło złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Nowe kierunki w opiece nad pacjentem apalicznym" w ramach zadania publicznego z zakresu działalności ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14 sierpnia 2019 W dniu 13.08.2019 Fundacja VERDA złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Poznać i zrozumieć świat – warsztaty aktywizujące” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9 sierpnia 2019 Prezydent Miasta Torunia, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera / Partnerów w celu aplikowania o środki finansowe na uzbrojenie działki 1/85 (obręb nr 75) przy ul. Andersa w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19).
5 sierpnia 2019 Dnia 30 lipca 2019 r. Stowarzyszenie MUSICA VERA złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert „Msza o błogosławionym księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim”, w ramach zadania: „Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).
31 lipca 2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła!" w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
31 lipca 2019 W dniu 25.07.2019 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert: Couperin - "Ciemne Jutrznie" w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688).
25 lipca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2019 r., na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – II TURA.
24 lipca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację w okresie od października 2019 r. do lipca 2020 r. Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
23 lipca 2019 W dniu 22.07.2019 r. Fundacja ZW złożyła ofertę na realizację projektu pn.: "Organizacja wystawy "BOXer" Jerzego Brzuskiewicza w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22 lipca 2019 W dniu 19.07.2019 r. Stowarzyszenie Epsilon Plus złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22 lipca 2019 Gmina Miasta Toruń ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Toruniu przy ul. Hubego 2-2b, stanowiącym własność Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
14 lipca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadania z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pn. "Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne" na Wrzosach – II TURA.
11 lipca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - CZĘŚĆ III. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2019 roku w zakresie prowadzenia w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia - Centrów Aktywności Lokalnej (CAL), zlokalizowanych w czterech okręgach miasta Torunia: Stawki; Wrzosy; Rubinkowo; Skarpa.
10 lipca 2019 Lista osób, z którymi zawarto w 2019 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 30.06.2019 r.
2 lipca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób.
2 lipca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.05.2019 r.
26 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu II etapu konsultacji społecznych w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszaru toruńskiej starówki wraz z otoczeniem.
26 czerwca 2019 W dniu 24.06.2019 r. Stowarzyszenie ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Kujawsko-Pomorskie dźwięki i słowa na 100-lecie ZASP, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
21 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje, że do dnia 3 lipca 2019 r., w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych, można wnosić uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.
13 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020r. Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
13 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
12 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu I etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
12 czerwca 2019 W dniu 06 czerwca 2019r. Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Promocja marki Toruń w kraju i za granicą” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 czerwca 2019 W dniu 6 czerwca 2019r. Fundacja „Światło” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „II Wojewódzki/Toruński Piknik Osób Niepełnosprawnych” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 czerwca 2019 W dniu 31 maja 2019r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinna rehabilitacja” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10 czerwca 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu konsultacji społecznych w sprawie Aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r., noszącego tytuł "Porozmawiajmy o kulturze - Edukacja kulturalna".

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A