Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 23.09.2019
  Data publikacji ( 2019-09-23)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 7
1-7 

Data publikacji Tytuł
23 sierpnia 2019 Informacja o unieważnieniu otwartego naboru na Partnera / Partnerów (z dnia 9 sierpnia 2019) w celu aplikowania o środki finansowe na uzbrojenie działki 1/85 (obręb nr 75) przy ul. Andersa w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych (konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19).
25 lipca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2019 r., na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – II TURA.
10 lipca 2019 Lista osób, z którymi zawarto w 2019 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 30.06.2019 r.
2 lipca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób.
2 lipca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 listopada 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2019-2021 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - nabór do dnia 31.05.2019 r.
4 czerwca 2019 Od 1 czerwca 2019 r. osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o Toruńską Kartę Osoby z Niepełnosprawnością.
2 maja 2019 Na podstawie §9 ust 1. Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 962) Prezydent Miasta Torunia podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące procedury Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2020.

1-7 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A