Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 4589654




Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Projekt uchwały
    Oświadczenie o utworzeniu komitetu
    Lista poparcia

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
BRM 37.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Rady Miasta
Adres: ul. Wały Gen Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 87 27 e-mail: brm@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

 • uchwała nr 961/18 Rady Miasta Torunia z 18.10.2018r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


Mieszkańcy Torunia, zgodnie z art. 41 a ustawy o samorządzie gminnym mają możliwość złożenia projektu uchwały. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia. Projekt uchwały powinien być zredagowany precyzyjnie, sporządzony zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej oraz odpowiadać tytułowi projektu uchwały.

1. Wymagane dokumenty

 1. pisemne zawiadomienie o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawierające:

 1. nazwę Komitetu inicjatywy uchwałodawczej;

 2. adres, na który ma być kierowana korespondencja związana z inicjatywą uchwałodawczą;

 3. dane pełnomocnika Komitetu oraz jego zastępcy, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej;

 4. obszar (temat), z którym będzie związana działalność zmierzająca do przedłożenia projektu inicjatywy obywatelskiej.

Do zawiadomienia dołącza się oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL wraz z własnoręcznie podpisanymi zgodami osób, które przyjęły funkcje pełnomocnika Komitetu i jego zastępcy. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców. (patrz pkt 7 – uwagi ust. 1)

 1. projekt uchwały, który powinien zawierać:

  1. właściwą podstawę prawną;

  2. termin wykonania uchwały;

  3. wykonawcę uchwały;

  4. opinię prawną co do jego zgodności z prawem,

  5. uzasadnienie, które powinno:

 1. wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały;

 2. przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana;

 3. wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym;

 4. przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne;

 5. wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu Gminy Miasta Torunia;

 6. zawierać informację, czy projekt uchwały był już uprzednio procedowany w ramach instytucji inicjatywy obywatelskiej.

Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować o przedstawionych wariantach i opiniach, jeśli takowe zostały przeprowadzone.

 1. lista poparcia.

Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swoich czytelnych danych, tj.: imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu inicjatywy uchwałodawczej, której mieszkaniec udziela poparcia.


Projekt przekazuje się do siedziby Rady Miasta. Przed jego rozpatrzeniem Przewodniczący występuje do Prezydenta, właściwych komisji Rady i innych instytucji o opinię. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego.

2. Opłaty:

Nie pobiera się.

3. Etapy i terminy procedowania:

 1. zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej:

 1. wraz z projektem uchwały bez listy poparcia,

lub

 1. bez projektu i listy poparcia, z określeniem obszaru objętego zakresem inicjatywy;

 1. 7 dni od dnia złożenia wniosku na weryfikację przez Przewodniczącego Rady Miasta prawidłowości utworzenia komitetu (jeśli Komitet złoży wniosek o zbadanie tego);

 2. 30 dni liczonych od dnia zarejestrowania projektu na ocenę formalną projektu (zgodność z prawem – doradca prawny, możliwość sfinansowania – Prezydent Miasta Torunia) oraz weryfikację prawidłowości utworzenia Komitetu (w przypadku braku wniosku Komitetu w tej sprawie);

 3. 14 dni na wycofanie inicjatywy lub zgłoszenie poprawek przez Komitet od dnia otrzymania zawiadomienia o negatywnej ocenie formalnej,

 4. 60 dnia na zebranie przez Komitet podpisów osób popierających projekt uchwały liczonych od dnia następnego od otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji prawidłowości utworzenia Komitetu,

 5. rozpatrzenie przez Radę Miasta Torunia nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu (w przypadku pozytywnej oceny formalnej projektu).

4. Jednostka prowadząca sprawę:

Biuro Rady Miasta

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, p. 45, II piętro, tel. 56 61 18 727

5. Organ rozpatrujący sprawę:

Rada Miasta Torunia

6. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

7. Uwagi:

  1. utworzenie Komitetu inicjatywy uchwałodawczej konieczne jest jedynie w przypadkach projektów uchwał będących przepisami prawa miejscowego;

  2. projekty uchwał składa się w formie pisemnej lub elektronicznej Nie wymaga się oryginalnych druków. Projekt uchwały, oświadczenie o przystąpieniu do komitetu oraz listę poparcia mieszkańców należy sporządzić zgodnie z przedstawionymi wzorami;

  3. projekt uchwały, który został zarejestrowany w trakcie kadencji Rady, ale nie stał się przedmiotem obrad do czasu upłynięcia jej kadencji, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu.


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A