Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077020
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o zmianę zezwolenia

Zmiana danych zawartych w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WOM 1.69
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27, pok. nr 8
telefon osoby prowadzącej sprawę -56 611 88 78, 56 611 88 79

56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna:

art. 18 ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi zmianami)

I. Dokumenty od wnioskodawcy.

1. Wniosek o zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Ewidencji i Zezwoleń).

2. Dokument potwierdzający zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Wymagane opłaty.


1. Za dokonanie zmiany danych zawartych w zezwoleniu - wpłata na konto Gminy Miasta Toruń: BANK MILLENNIUM S.A. TORUŃ nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

2. Opłaty za zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 10 zł za zmianę danych zawartych w jednym zezwoleniu.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi.
Rozpatrzenie sprawy następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

IV. Tryb odwoławczy.
Odwołanie od decyzji w przedmiocie zmiany danych zawartych w zezwoleniu przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

V. Uwagi.

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu można składać w siedzibie Wydziału lub w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A