Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077018
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Zawiadomienie o zbyciu jednostki
    Zawiadomienie o nabyciu jednostki
    Wniosek o zmianę danych jednostki
    Wniosek o rejestrację jednostki.
    Wniosek o rezerwację numeru
    Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego
    Wniosek o wykreślenie z rejestru
    Wniosek o wydanie wyciagu - odpisu z rejestru

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
WOM 1.67.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1908).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000  z późn. zm.).

I Obowiązkowi rejestracji podlega:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich;

 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

II Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

 • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

 • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

  Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

III Wymagane dokumenty:

 • Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego;

 • Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego);

 • Załączniki poświadczające następujące informacje:

  1. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej;

  2. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana;

  3. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany;

  4. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy;

  5. Model i marka jednostki pływającej;

  6. Wymiary i parametry jednostki pływającej;

  7. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej;

  8. Rok budowy i producent jednostki pływającej;

  9. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane;

  10. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;

  11. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.

 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

 2. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.

 3. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.

 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).

 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest 
osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

IV Wymagane opłaty:

 • rejestracja lub zmiana danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – pobierana jest opłata w wysokości 80 zł;

 • wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - pobierana jest opłata w wysokości 80 zł;

 • wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - pobierana jest opłata w wysokości 15 zł;

 • rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m tj. przerejestrowanie jednostki pływającej zgodnie z przepisami ww. ustawy – pobierana jest opłata w wysokości 60 zł.

 

  Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta Torunia:
(Bank Millennium S.A. Toruń: nr rachunku 30 1160 2202 0000 0004 6478 7210).

Ponadto

 • 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia).

 Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta Torunia:
(Bank Millennium S.A. Toruń: nr rachunku 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799).

V Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m: Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru lub wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30

dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.

VI Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.


VII Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej w wersji papierowej należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia, Referat Działalności Gospodarczej.

Natomiast wniosek o rejestrację jednostki pływającej w wersji elektronicznej należy wprowadzić do systemu za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A