Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.07.2021

Liczba wejść na stronę: 4134099
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
BOM 36.4
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Ogrodnika Miejskiego
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 56

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.),

 •  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)


I. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

 • dokument stwierdzający legalność nabycia/pochodzenia zwierzęcia (np. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,

 • dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,

 • umowa kupna sprzedaży od hodowcy albo inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia)


II. Wymagane opłaty:

Wymagane opłaty: opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru
w wysokości 26 zł za każde zwierzę (okaz), którą należy wnieść:


    przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87 - 100 Toruń: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799,

tytuł: zaświadczenie - wpis do rejestru zwierząt

    w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126b lub przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25.

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo ich odpisu, wypisu lub kopii również należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

do 7 dni


IV. Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Ogrodnika Miejskiego

Tel. 56 611 87 59


V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

VI. Uwagi:
We wniosku o rejestrację zwierząt należy podać:

 •   imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;

 •   adres miejsca przetrzymywania zwierzęcia lub prowadzenia hodowli;

 •  liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych;

 •  nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

 •  opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowana

 •  cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia.

   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A