Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077068
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wpis do rejstru stowarzyszeń zwykłych
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze stowarzyszenia zwyklego

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
WOM 1.59.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna
Art. 40 ust.5  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r. poz.713)

Art.10 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1923)
 
I. Dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd ( wg załączonego wniosku nr 1)
2.   Załączniki do wniosku (w oryginale):
regulamin działalności
lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub członków zarządu
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin przewiduje ten organ
adres siedziby stowarzyszenia zwykłego
protokół zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o założeniu stowarzyszenia,  przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub wyborze władz (zarządu i komisji rewizyjnej)
 
II. Wymagane opłaty
Bez opłat.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Organ nadzorujący w ciągu 7 dni od wpływu wniosku dokonuje wpisu do ewidencji  lub wzywa do uzupełnienia braków we wniosku lub składa do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia.

IV. Tryb odwoławczy
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu w terminie 7 dni od wpływu wniosku o wpis lub wpływu uzupełnienia braków we wniosku i nie został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Toruniu o zakaz założenia stowarzyszenia – przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu do sądu administracyjnego.
Natomiast na postanowienie Sądu o zakazaniu założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia przewidziany w trybie cywilnoprawnym.  

VI. Uwagi
Organ nadzorujący niezwłocznie, bezpłatnie informuje przedstawiciela lub zarząd stowarzyszenia o dokonaniu wpisu do ewidencji albo o bezskuteczności wniosku o wpis (z powodu braków wniosku lub skierowania wniosku do sądu o zakaz założenia stowarzyszenia).
Wnioski o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji można wykorzystać odpowiednio także do wpisu wszelkich zmian stowarzyszenia figurującego już w ewidencji.                                                        
Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów ustawy- Prawo o stowarzyszeniach  sprzed 20 maja 2016r., mogą nadal prowadzić działalność,  obowiązane są jednak, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.) dokonać wpisu, podobnie jak nowo powstające stowarzyszenia, do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art.40 ust.5 ww. ustawy. Brak wpisu stowarzyszenia zwykłego do nowej ewidencji w wyznaczonym terminie skutkuje jego rozwiązaniem z mocy prawa.  

Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje możliwość wystąpienia do organu nadzorującego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, należy wnieść  wówczas opłatę 17 zł za wydanie zaświadczenia -
 wpłata w kasie UMT lub na konto UMT w Banku Millennium

 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Z uwagi na nową formułę tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych oraz  krótki termin rozpatrzenia wniosku o wpis do ewidencji, wskazane jest przed złożeniem wniosku skonsultowanie przygotowanych dokumentów w  tut. Wydziale.
Dane kontaktowe do konsultacji:  i.torlinska@um.torun.pl , tel. 56/ 611 88 29.
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A