Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.07.2021

Liczba wejść na stronę: 4134143
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę.
BOM 36.5
Jednostka prowadząca sprawę:
Biuro Ogrodnika Miejskiego
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 83 56 , 56 61 187 59, e-mail bom@um.torun.pl


Podstawa prawna;
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1161z późn. zm.)
I. Dokumenty wnioskodawcy:

1.
wniosek  o wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – wg. załączonego wzoru.
2.
Załączniki:
-zaświadczenie – badanie pochodzenia gleby;
-decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną;
- dokument potwierdzający tytuł własności do  nieruchomości.

II. Wymagane opłaty:
brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

30 dni od daty złożenia wniosku

IV. Tryb odwoławczy:
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

V. Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Ogrodnika Miejskiego
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, Toruń
tel. 56 61 187 59, pok. nr 4 
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A