Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076951
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
WOM 1.64
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat , (56) 611 8859, (56) 611 88 81


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń,
 II piętro, pokój: 12 (lub sekretariat Wydziału – pok.10)
 nr telefonu: (56) 611 88 59, (56) 611 88 81


Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów  dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r., poz. 661).

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. , poz.937).

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 250 z późn. zm.) 


 Krok po kroku:
 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz: - zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, - zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 3. Udaj się do Wydziału Obsługi Mieszkańców przy ulicy Wały Gen. Sikorskiego 25, złóż wniosek wraz z załącznikami.
Pamiętaj o dokumencie tożsamości.
 4. Na podstawie ww. wniosku zostaniesz zakwalifikowany na egzamin przeprowadzany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymasz postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu zdania ww. egzaminu.
5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uzupełnij dokumenty o dowód wpłaty za wpis do ewidencji wykładowców.
6. Po otrzymaniu informacji o zdaniu ww. egzaminu zostanie wznowione postępowanie, w wyniku czego zostanie wydana decyzja o wpisie (zostaniesz wpisany do ewidencji wykładowców) oraz zaświadczenie). O możliwości odbioru ww. dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców.
3. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę.
4. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.
5. Opłata za wpis do ewidencji wykładowców.

Opłaty:
50 zł – za wpis do ewidencji wykładowców tytułem:
 „opłata za wpis do ewidencji wykładowców (imię i nazwisko)”
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Torunia, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Wały Gen.Sikorskiego 25 (parter) lub na rachunek bankowy UMT: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały Gen.Sikorskiego 8,
nr rachunku: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

 Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
brak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A