Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077075
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
WOM 1.63
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat ,56 611 88 81


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń,
 II piętro, pokój: 12 (lub sekretariat Wydziału – pok.10)
 nr telefonu: (56) 611 88 59, (56) 611 88 81


Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów  dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r., poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. , poz.937).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 250 z późn. zm.)Krok po kroku:
1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
2. Dołącz:
 • kserokopię prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 •  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • aktualną fotografię.
3. Udaj się do Wydziału Komunikacji przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25, złóż wniosek wraz z załącznikami.
Pamiętaj o dokumencie tożsamości.
 4. Na podstawie ww. wniosku zostaniesz zakwalifikowany na egzamin przeprowadzany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Otrzymasz postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu zdania ww. egzaminu.
5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uzupełnij dokumenty o dowód wpłaty za wpis do ewidencji instruktorów.
 6. Po otrzymaniu informacji o zdaniu ww. egzaminu zostanie wznowione postępowanie, w wyniku czego zostanie wydana decyzja o wpisie (zostaniesz wpisany do ewidencji instruktorów) oraz wydamy ci legitymację instruktora.
O możliwości odbioru ww. dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów.
2
.Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
 •  prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat  - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B, 
 • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 • prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T,
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.
 3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.
 4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
 5. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.
6. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę.
7. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.
 8. Aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
9. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów.

Opłaty:
50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów tytułem:
„opłata za wpis do ewidencji instruktorów (imię i nazwisko)”
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Torunia, Wydział Komunikacji, ul. Wały Gen.Sikorskiego 25 (parter) lub na rachunek bankowy UMT: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały Gen.Sikorskiego 8,

nr rachunku: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

 Termin odpowiedzi:
Do 1 miesiąca

 Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
Posiadane uprawnienia można rozszerzyć składając dodatkowo następujące dokumenty:
1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie nowego uprawnienia
2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
 •  prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 •  prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 •  prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
 •  prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T
 3. Dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną następujących kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E. 4. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (dotychczasowe kat. uprawnień i nowe).
 5. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (jeżeli znajdujące się w aktach ewidencyjnych straciło ważność).
6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów.
7. Dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę. .Informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami.
8. Aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.
 9. Dowód uiszczenia opłaty 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów (na rachunek wskazany w pozycji „Opłaty”).

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A