Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076993
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
    Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób z kierowcą
WOM 1.66
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:

 Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. ul.Szosa Chełmińska 27,


telefon osób prowadzących sprawę - 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska, 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska


 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

 • Art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - (Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm. )

I. Wniosek

II . Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby ubiegającej się o udzielenie licencji ( opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku)- zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) . tj. że :

  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku, lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu

  • nie wydano jej prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kierowcy zatrudnionego przez przedsiębiorcę , lub wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki ( opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku)- zgodne z art. 5c ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) . tj. potwierdzające że :

- prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

- nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości , a także za przestępstwa , o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii


 1. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje :

  • markę i typ pojazdu

  • rodzaj/ przeznaczenie

  • numer rejestracyjny

  • numer VIN

  • wskazanie rodzaju i tytułu prawnego do dysponowania pojazdem


 1. Dowód wpłaty za wydanie licencji :

 

Za udzielenie licencji pobiera się następujące opłaty na okres:


- od 2 do 15 lat – opłata 320 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd
- od 16 do 30 lat – opłata 380 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd
- od 31 do 50 lat – opłata 450 zł plus 11% od ww. kwoty za wypis na każdy zgłoszony pojazd

Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta - (BANK MILLENNIUM S.A. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127) .


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Organ rozpatruje wniosek o wydanie licencji w terminie nie dłużej niż 1 miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku."IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi

 1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką

 1. Licencję wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.

 2. Wnioski o wydanie licencji można składać pisemnie w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego po uiszczeniu opłaty.

 3. Odbiór licencji osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 5. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł

 6. Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 

   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A