Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076964
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie/przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
WOM 1.61
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4, tel. , telefon do osób prowadzących sprawę w Wydziale:
56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69, 611 87 40

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 4,
telefony do osób prowadzących sprawę iale: 56 611 88 56, 611 88 57, 611 88 69

Podstawa prawna 

  • „Art. 106 - 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.)”;
  • § 12 - 16 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1392)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wypełniony formularz wniosku

  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

  • kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (dotyczy osób, które w dniu 19.01.2013 r. były uprawnione do kierowania pojazdem uprzywilejowanym),

  • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

  • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

  • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów

II. Wymagane opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 50 zł i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: opłaty komunikacyjne - zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – Bank Millennium O/Toruń,

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta

  III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość  lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej zezwolenia  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej 

V. Uwagi

1/ Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres  wynikający z terminu ważności  orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. 

2/ Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy. 

3/ Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu dla kierujących pojazdami. 

4/ Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy prowadzi wojewoda właściwy na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.  


 
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A