Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076956
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
WOM 1.57
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 56, 56 611 88 57, 56 611 88 69, 611 87 40

Podstawa prawna

 • § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.  w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016, poz.231 z późn. zm);

 • § 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

Wniosek składa się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

  • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);

  • fotografia – jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,

  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T;

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 Do wniosku osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia dołącza zeskanowane dokumenty, wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową w postaci pliku JPEG; przestrzeń barw: sRGB (zdjęcie kolorowe); głębia kolorów: 24 bity; rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli; rozmiar pliku nie większy niż 100KB; kompresja: poziom jakości JPEG i nie mniejszy niż 80/100.

 Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

1) podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby występującej o wydanie prawa jazdy oraz jej adresu zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do organu, do którego złożyła wniosek za pośrednictwem operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe dokumenty wymienione w punkcie I.

II. Wymagane opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł (w tym 0,50 zł. opłata ewidencyjna) i jest płatna na konto Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, z dopiskiem: „opłaty komunikacyjne - prawa jazdy” – Bank Millennium O/Toruń, nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

Opłata może być przelana na podany powyżej numer konta

III. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji

V. Termin odpowiedzi:: 

 

Wydanie prawa jazdy w terminie do 14 dni

VI. Uwagi:

  Wniosek składa się do właściwego organu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – elektroniczna skrzynka podawcza: www.esp.pwpw.pl 


 
   

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A