Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077050
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek - zawiadomienie w sprawie powołania jednostki terenowej stowarzyszenia.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
WOM 1.58.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

  • Art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. –Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 713.)
  • Art.217 §2 pkt2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
I. Dokumenty od wnioskodawcy:

  •     Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (oddział, koło, klub) z siedzibą na terenie miasta Torunia według załączonego wniosku.

  •     Załączniki do wniosku:

  -  statut stowarzyszenia macierzystego

  -  uchwała stowarzyszenia macierzystego o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej w Toruniu

   - protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz tj. zarządu i komisji rewizyjnej jednostki.

II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się opłaty od przyjęcia zawiadomienia.

Opłatę 17 zł pobiera się tylko w przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zawiadomienia, wpłata w kasie UMT lub na konto UMT w Banku Millennium 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi. Wydział Obsługi Mieszkańców potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia lub wzywa do uzupełnienia jego braków formalnych.

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie zawiadomienia wydaje się natomiast w terminie 7 dni od wpływu wniosku o jego wydanie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wys. 17 zł.


IV. Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się .

V. Uwagi

Zawiadomienia dotyczą wyłącznie terenowych jednostek organizacyjnych które posiadają siedzibę na terenie miasta Torunia. 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A