Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077044
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wpis zmian klubu sportowego do ewidencji.
    Wniosek o wpis do ewidencji.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wykreslenie klubu z ewidencji

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - wydawanie decyzji
WOM 1.52.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń , pokój nr 2
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 29

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna:

  • Art. 4 ust.2 ,ust. 4-7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1468z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U.2011,  Nr 243, poz. 1449)
  • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)

Wymagane dokumenty:

Nowy klub sportowy:

  • wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - według załączonego wniosku nr 1.

Klub sportowy figurujący w ewidencji:

  • wniosek o wpis do ewidencji zmian klubu (nazwa, zapisy statutu, skład władz, sposób reprezentacji, adres siedziby) - według załączonego wniosku nr 2. 

Opłaty:

10 zł  za wydanie decyzji -

wpłata w kasie UMT

lub na konto UMT w Banku Millennium 

37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Termin odpowiedzi:

Wpis do ewidencji wymaga wydania decyzji o wpisie. Termin wydania decyzji do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Decyzje o wpisie wydaje się dla klubów sportowych które nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej posiadających siedzibę na terenie miasta Torunia.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A