Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076969
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek CEIDG.
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
WOM 1.56.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń , pok. nr 1
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:

 Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. ul.Szosa Chełmińska 27, pok. nr 1
telefony osób zajmujących się dokonywaniem wpisów do CEIDG: 56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

Podstawa prawna

  •  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U.z 2019r., poz. 1291)

  •  Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ( Dz.U.z 2019r. poz. 1079)
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.z 2019r. , poz. 1292)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej według załączonego wzoru

  • Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji

II. Wymagane opłaty 

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Dane zawarte we wniosku przesyła się do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku ze strony internetowej CEIDG znajdującej się pod adresem: www.ceidg.gov.pl.

Urząd, do którego wpłynął wniosek o wpis do CEIDG nie wydaje zaświadczeń o wpisie .

Numerem przedsiębiorcy w CEIDG jest Nr NIP.


 IV. Jednostka odpowiedzialna

Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa  w wybranym przez siebie urzędzie gminy.
W Urzędzie Miasta Torunia wniosek należy złożyć w
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
pod adresem : Toruń, ul.
ul.Szosa Chełmińska 27, pok. nr 1
telefony osób zajmujących się dokonywaniem wpisów do CEIDG :

56 611 88 64, 56 611 88 65, 56 611 88 66


 VI. Uwagi
  1. Od 01.01.2012r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwana CEIDG.

  2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

  3.  Wniosek o wpis do CEIDG można składać

- osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany

- w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.


4. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :

- krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego

- zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS

 

 

 

 

 


 
 

     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A