Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076960
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych

Materiały pirotechniczne
WOM 1.48.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,

telefon osób prowadzących sprawę -56 611 88 79

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.
 

Podstawa prawna

  •    Ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506)
  • Uchwała nr 81/94 Rady Miejskiej Torunia z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 1/94 Zarządu Miasta Torunia z dnia 05 grudnia 1994r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Torunia
  •  Zarządzenie Porządkowe nr 1/94 Zarządu Miasta Torunia z dnia 05 grudnia1994r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Torunia.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
  •     Wniosek o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych  według załączonego wzoru
  •     Pisemna zgoda właściciela terenu
  •     Pisemna zgoda organizatora
  •     Dokument uprawniający do użycia materiałów pirotechnicznych objętych koncesją
(w przypadku użycia materiałów innych niż ogólnodostępne)

II. Wymagane opłaty
opłata skarbowa za  zezwolenie 82,- zł. ( na konto Gminy Miasta Toruń - BANK MILLENNIUM S.A. TORUŃ
nr rachunku 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 lub w kasie Urzędu )

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

V. Uwagi
1. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

.

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A