Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077034
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
WOM 1.53.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń , pok. nr 7
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,
telefon osób prowadzących sprawę - 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska, 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska

 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.

 Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U z 2018, poz. 1990 z późn. zm.)
I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. kopia licencji
2. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej , podaną w kilometrach ,i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
5.potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi

II. Wymagane opłaty
1. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę wyliczoną w oparciu o tabelę opłat w zależności od liczby pojazdów, oraz okresu na jaki zezwolenie ma być wydane.
2. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia - dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia - wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
4. wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
5. wydanie wypisu z zezwolenia - w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
6. wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia,

Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta -( BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127 )

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
1. załatwienie sprawy związanej z wydaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych następuje niezwłocznie, po przedstawieniu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów,
2. załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno być dokonane nie później niż w ciągu 1 miesiąca,
3. załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno być dokonane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi
Przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób (nie ogólnodostępny).
-wykonywany według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika drogowego do publicznej wiadomości przez ogłoszenie wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych,
- wsiadanie i wysiadanie grupy pasażerów ściśle sprecyzowanej (możliwej do zidentyfikowania) odbywa się na przystankach określonych w rozkładach jazdy,
- wykonywany zgodnie z udzielonym zezwoleniem i warunkami przewozu określonej grupy osób uprawnionej do przejazdu.
Linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób.
Przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U z 2018, poz. 1990 z późn. zm.), z informacją o rozkładzie jazdy, z uwzględnieniem godzin odjazdów środków transportowych przewoźnika drogowego uprawnionego do korzystania z tego miejsca.
Licencja - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
     

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A