Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076947
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
    Oświadczenie osoby zarządzającej transportem złożone w celu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
    Oświadczenie - OC

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
WOM 1.32.
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Działalności Gospodarczej
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 27,


telefon osób prowadzących sprawę - 56 611 88 61 - Violetta Ochocińska, 56 611 88 62 Bogusława Piotrowska
 56 611 87 00 - umówienie terminu wizyty w Referacie Działalności Gospodarczej.Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym - tekst jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
I. Dokumenty od wnioskodawcy
1. Wniosek o wydanie licencji według załączonego wzoru.
2.  Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie”
oraz kopia certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby.
3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczące osoby:
a) prowadzącej działalność gospodarczą, lub będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) zarządzającej transportem
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2  – 
Licencję wydaje się, gdy przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej określoną  w wysokości 50.000 euro .
Wymóg zabezpieczenia finansowego można potwierdzić jednym z przedstawionych poniżej wariantów:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym;
2) dokumentami potwierdzającymi:
    a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub           dostępnymi aktywami,
    b) posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
    c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
    d) własność nieruchomości.
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji .

II. Wymagane opłaty
1. Za wydanie licencji pobiera się opłatę w zależności od okresu na jaki licencja ma być wydana.
- do 15 lat - 800 zł
- do 30 lat - 900 zł
- do 50 lat - 1000 zł
Wpłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta -
( BANK MILLENNIUM s.a. TORUŃ
nr rachunku 95 11602202 0000 0000 6171 9127 )

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Wydanie licencji w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wnioskodawca otrzymuje na wykonywanie transportu drogowego licencję.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi
1.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nie uprawnia do wykonywania przewozów drogowych.
2.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy obejmuje pośrednictwo w przewozach krajowych i międzynarodowych.
3. Obowiązek posiadania licencji na działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  obowiązuje od 01.07.2006r., natomiast nowe druki obowiązują od 15.08.2013r.
4.  Wnioski o wydanie licencji można składać w siedzibie Wydziału lub w postaci dokumentu elektronicznego.
5. Odbiór licencji tylko osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia.
7. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł. 
8. Przewoźnik jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego  wszelkie zmiany danych , o których mowa w ww. ustawie o transporcie w terminie 28 dni od dnia ich powstania a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przewoźnik zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A