Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 4698711
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek.
    Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew/a na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
    Wniosek o wydanie zaświadczenia

Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
WŚiE 6.19
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska i Ekologii
Adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
Telefon: 56 611 86 93 , e-mail: wsie@um.torun.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz.916);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i  krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.).

OSOBY FIZYCZNE, które usuwają drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego NA WYSOKOŚCI 5 cm PRZEKRACZA:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZGŁOSZENIE powinno zawierać - (druk pt. ZGŁOSZENIE):

 • imię, nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

POZOSTALI
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu , zawierać musi  dane wyszczególnione w art. 83b ust.1 cyt. ustawy, według załączonego wzoru - (druk pt. WNIOSEK)

 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego (art. 83b ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody) – składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Zgoda właściciela/i nieruchomości, z terenu z której ma być usunięte drzewo/krzew. Dotyczy tylko wnioskodawcy niebędącego właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (art. 83b ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody).
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu czynności 3) o której mowa w art. 83 ust 3, zawierające obowiązkową klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 83b ust 2 ustawy o ochronie przyrody) – dotyczy tylko Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.
 4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, również w przypadku budowy domu jednorodzinnego (art. 83b ust.1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody).
 5. Projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy (art. 83b ust 1 pkt 9a ustawy o ochronie przyrody)   - dotyczy inwestycji. Projekt planu wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania  działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 6. Projekt planu przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83b ust 1 pkt 9b ustawy o ochronie przyrody) – tylko w przypadku wniosku o zezwolenie na przesadzenie.
 7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4  i 10 oraz w art. 52 ust. 1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane (art. 83b ust.1, pkt 11 ustawy o ochronie przyrody).
 8. Umowa zawarta przez właściciela sieci z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, dotycząca odszkodowania za usuwane drzewa lub krzewy 4).
 9. Pełnomocnictwo i dowód  uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej  zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika.
 10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w przypadku przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest   jej uzyskanie (art. 83b, pkt 10 ustawy).

Wymagane opłaty:

 • Nie ma.

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 • 30 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska i Ekologii
Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Tel. 56 611 87 63, pok. nr 5, p. Joanna Łydzińska
Tel. 56 611 86 60, pok. nr 5, p. Joanna Tyczyńska
Tel. 56 611 86 59, pok. nr 5, p. Agnieszka Witkowska 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A