Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076961
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WOM 1.2
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ;sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

Uwaga – ważna informacja !

 • pojazdy niebędące nowymi pojazdami, które zostały sprowadzone (tzn. przekroczyły granice RP) z terytorium państwa członkowskiego UE muszą być zarejestrowane w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia na polski obszar celny (dla pojazdów sprowadzonych do dnia 31.12.2020 r. włącznie, termin ten wynosi 180 dni).

 • w przypadku niedotrzymania terminu rejestracji takiego pojazdu, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
sala operacyjna na I piętrze

tel. 56 611 88 67

Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - przejdź do systemu rezerwacji wizyt.

Podstawa prawna

 • Art. 72 i 74 ust.1i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm)
 • § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2016r. w
  sprawie wysokości opłat za karty pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r.
  poz. 457)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz. 689 z późn. zm)
 • Art. 311.ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 21 grudnia 2020r.

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wniosku
 • Dowód własności pojazdu
 • Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprawdzony- stosowne oświadczenie
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 • Tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym przez tłumacza przysięgłego
 • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty:

samochód osobowy i ciężarowy - 256,00

motocykl - 197,00

ciągnik rolniczy, przyczepa - 121,50

motorower - 111,50

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

V. Uwagi

 Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału, lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta ToruniaBiuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A