Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077037
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o przerejestrowanie pojazdu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Przerejestrowanie pojazdu
WOM 1.1
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat ,56 611 88 67

Uwaga – ważna informacja !


 • pojazdy zarejestrowane na terenie Polski, które zostały zakupione lub sprzedane podlegają zgłoszeniu odpowiednio nabycia lub zbycia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury, przy czym umowy zawarte do 31.12.2020 r. podlegają zgłoszeniu w terminie 180 dni.

 • złożenie wniosku o rejestrację pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski jest równoznaczne ze zgłoszeniem jego nabycia,

 • w przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia nabycia pojazdu, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 • zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do Wydziału Obsługi Mieszkańców. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy lub faktury.

 • Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
tel. 56 611 88 67

 Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - przejdź do systemu rezerwacji wizyt.

Podstawa prawna

 • Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110 z późn. zm.)
 • § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2355 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016r. poz. 689  z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Dowód własności pojazdu
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód osobisty
 • Polisa OC - przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego

II. Wymagane opłaty

 • 180,50 (z wymianą tablic rejestracyjnych),
 • 121,50 (z wymianą tablicy - motocykle, przyczepy, ciągniki rolnicze);
 •  111,50 (z wymianą tablicy - motorowery)
 • 81,50 bez wymiany tablic rejestracyjnych (wszystkie pojazdy)
  Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8; nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086” 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku pod warunkiem kompletności dokumentów, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy ok. 30 dni).

IV. Tyb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Torunia

 


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A