Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076952
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
WOM 1.51
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń 56 611 88 50
Telefon: 56 611 88 50

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Stanowisko ds. nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 12, tel. (56) 611 88 59, (56) 611 88 81
Bezpośrednio odpowiedzialne osoby:
Barwik-Bulsiewicz Paulina, Zaleski Jerzy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

 • Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596)

I. Dokumenty od wnioskodawcy
 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców według załączonego wzoru, który zawiera:
 •  firmę przedsiębiorcy,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców, albo ewidencji działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca taki numer posiada) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,
 • zakres prowadzonego szkolenia,
 • adres ośrodka – biura ośrodka szkolenia kierowców wraz z tytułem prawnym do lokalu, datą jego uzyskania i terminem obowiązywania,
 • adres sali wykładowej wraz z tytułem prawnym, datą jego uzyskania    i terminem obowiązywania,
 • wykaz pojazdów używanych do nauki jazdy wraz z ich numerami rejestracyjnymi  i określeniem rodzaju,
 • imiona i nazwiska instruktorów/wykładowców wraz z numerami ich uprawnień
II. Wymagane opłaty

Opłata wynosi 500,00 zł.

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem jego kompletności, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV.  Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub 7dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

V. Uwagi
wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale lub przesłać pocztą.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A