Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4076950
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów

Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
WOM 1.50
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń , pok. nr 14
Telefon: 56 611 88 50 - sekretariat , 56 611 88 54


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
pok. nr 14, tel. 56 611 88 54

Podstawa prawna

 • Art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 110)

 • Ustawa z dnia 16 listopada .2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, według załączonego wzoru, który zawiera:
  • firmę przedsiębiorcy
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada
  • adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
  • adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy
  • zakres badań
  • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień
 • wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści:
  " Oświadczam, że:
  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących  stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
  • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym"

II. Wymagane opłaty

 • 412 zł od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej na rachunek Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
  nr rachunku bankowego: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 • Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na podany powyżej numer konta

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

 • Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów - jednak nie później niż w 7 dniach od dnia otrzymania wniosku.

IV.  Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu - w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub 7dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie   

V. Uwagi

 • wniosek można złożyć osobiście w Wydziale lub przesłać pocztą
 • formularz wniosku zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223 poz. 2264), można pobrać w  wydziale.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A