Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077069
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców

Wtórnik karty pojazdu - wydanie
WOM 1.46
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze


Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty.

Podstawa prawna

 • § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.10.2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2014  poz. 451),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2016r. w
  sprawie wysokości opłat za karty pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r.
  poz. 457).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

A. Utrata karty pojazdu

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Dowód rejestracyjny
 • Stosowne oświadczenie właściciela o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Dowód osobisty

B. Utrata karty pojazdu przed pierwszą rejestracją

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Pisemna informacja właściciela wskazująca producenta i importera, który wydał utraconą kartę
 • Dowód osobisty

C. Utrata karty pojazdu przed ponowną rejestracją

 • Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
 • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,
 • Stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty:

 Opłata wynosi 75,50 zł.

Opłata może być dokonana na miejscu lub przelana na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów, za wyjątkiem utraty karty pojazdu przed rejestracją jeżeli była wydana poza Urzędem Miasta Torunia.

IV. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale.  Odbiór osobiście w siedzibie Wydziału.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A