Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 4077019
Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Załatwianie spraw w urzędzie >
 

Pobierz załącznik lub formularz:
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia Wydział Obsługi Mieszkańców
    Wniosek o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym- wymiana podwozia lub ramy

Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
WOM 1.41
Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Obsługi Mieszkańców
Referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń ; sala operacyjna na I piętrze
Telefon: 56 611 88 50

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 25,
 tel.  56 611 88 67,  sala operacyjna na I piętrze


Można dokonać rezerwacji wizyty na ustalony przez siebie termin - link www.um.torun.pl/pl/rezerwacja-wizyty.

Podstawa prawna

  • §18 ust1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2355 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. z 2016r., poz 689 z późn. zm.)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
  • Dowód własności podwozia lub ramy
  • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terenu państw niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
  • Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Karta pojazdu, jeśli była wydana
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
  • Tablice rejestracyjne
  • Dowód osobisty

II. Wymagane opłaty

dowód rejestracyjny - 54,50

pozwolenie czasowe - 19,00

z wymianą tablic rejestracyjnych (gdy zachodzi konieczność) - 180,50

Opłaty mogą być dokonane na miejscu lub przelane na konto:

Urząd Miasta Torunia, Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

nr konta: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów  (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy do 30 dni).

IV.  Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

V. Uwagi
Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale. Odbiór wyłącznie w siedzibie Wydziału. Pozwolenie czasowe wydawane jest na wniosek.


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A